Unit 3 Let is Paint
PPT课件
图片素材
课文音频
电子课本 人教版三年级英语上册《Unit 3 Let's Paint》电子课本
单元试题
单元词汇 人教版三年级英语上册《Unit 3 Let's Paint》单元词汇
教学视频
教学案例 三年级英语教案:Unit 3 Let's paint 第一课时三年级英语教案:Unit 3 Let's paint 第二课时三年级英语教案:Unit 3 Let's paint 第三课时三年级英语教案:Unit 3 Let's paint 第四课时三年级英语教案:Unit 3 Let's paint 第五课时三年级英语教案:Unit 3 Let's paint 第六课时
教学设计
教学计划
教学反思
说课稿
评课稿
知识要点
页面收藏 加入收藏 保存到桌面

*最新Unit 3 Let is Paint ppt、课件、教案、教学视频等人教版小学三年级英语信息沪江小学资源网提供。