11 ie üe er 加入收藏 保存到桌面
PPT课件 人教版新课标一年级语文上册ie üe er课件PPT 一年级语文上册《ie üe er》教案
课文图片
图片素材
课文朗读
课文原文
电子课本 ieüeer的电子课本
教学设计 让儿童体验合作探究学习的乐趣——《ie üe er》的教学和拼读寓拼音教学于游戏中——《ie üe er》教学设计《ie üe er》教学设计之一《ie üe er》教学设计之二《ie üe er》教学设计之三《ie üe er》教学设计之四兴趣盎然学拼音——《ie üe er 》第一课时教学设计
教材理解 《ie üe er》教材分析
教学案例
词句教学
练习设计
板书设计
相关知识
问题探讨
说课稿 《ie üe er》说课稿之一
教学札记 ie üe er 教学后记
教学实录 《ie üe er》教学实录之一
其他杂项
作者介绍
片段赏析

*最新ie üe erppt、课件、教案、教学反思、教学设计等人教版小学一年级语文信息沪江小学资源网提供。