13 ang eng ing ong 加入收藏 保存到桌面
PPT课件 小学一年级语文上册汉语拼音14:ang eng ing ong(人教版) 一年级语文上册《ang eng ing ong》教案
课文图片
图片素材
课文朗读
课文原文
电子课本 angengingong的电子课本
教学设计 网络环境下――汉语拼音《ang eng ing ong》的教学设计《ang、eng、ing、ong》教学设计之一《ang、eng、ing、ong》教学设计之二《ang、eng、ing、ong》第一课时教学设计之一
教材理解 《ang eng ing ong》教材分析
教学案例
词句教学
练习设计
板书设计
相关知识
问题探讨
说课稿
教学札记 趣字当头 乐中求知——ang、eng、ing教学反思
教学实录 联系生活,趣学拼音——ang、eng、ing、ong的教学用心施教,关爱生命
其他杂项
作者介绍
片段赏析

*最新ang eng ing ongppt、课件、教案、教学反思、教学设计等人教版小学一年级语文信息沪江小学资源网提供。